Czech hedgehog ∣ Czeski jeż


2023, technika: rzeźba, metal, wymiary 175 cm / sculpture from steel, dimentions: 175 cm / praca była pokazana w ramach wystawy / this artwork was shown as part of the exhibition titled: „I have no good news – simulacra, inclusions, prototypes”, Wschodnia Gallery, Łódź, Poland, 2023

The Czech hedgehog (Czech: rozsocháč or ježek) is a static anti-tank obstacle defense. The name refers to its origin from the times of Czechoslovakia. The hedgehogs were originally used on the Czech–German border by the Czechoslovak border fortifications – a massive but never-completed fortification system that was turned over to Germany in 1938 after the occupation of the Sudetenland as a consequence of the Munich Agreement.

Since ancient times, the image of a hedgehog carrying an apple stuck on thorns has been presented in culture. It has nothing to do with reality, because hedgehogs are insectivorous animals. Its ability to roll into a ball and roll is probably a reference to the name of its military counterpart?

The openwork form of the “hedgehog”, presented as an object of art, is devoid of military functions. Composed of straight lines, it is a kind of drawing in space, this time indoor, where it is rather rare to see. The repetition of a form and its adaptation into an artistic context is a deliberate procedure that allows us to talk about the form, meaning and context of a place (interior, or more broadly: architecture).

PL
„Czeski jeż” (po czesku: rozsocháč or ježek), czyli statyczna, miejscowa zapora przeciwczołgowa. Nazwa nawiązuje do jego pochodzenia z czasów istnienia Czechosłowacji. „Czeskie jeże” były pierwotnie wykorzystywane na granicy czesko-niemieckiej przez czechosłowackie fortyfikacje graniczne – potężny, ale nigdy nieukończony system fortyfikacji, który został przekazany Niemcom w 1938 roku po zajęciu Sudetów w wyniku układu monachijskiego.

W kulturze od czasów starożytności prezentowany był obraz jeża niosącego jabłko nabite na kolce. Nie ma on nic wspólnego z rzeczywistością, gdyż jeże są zwierzętami owadożernymi. Jego zdolność zwijania się w kulkę oraz możliwości toczenia się – jest prawdopodobnie nawiązaniem do nazwy odpowiednika militarnego?

Ażurowa forma „jeża”, prezentowana jako obiekt jest pozbawiona funkcji militarnych. Złożona z linii prostych stanowi rodzaj rysunku w przestrzeni – tym razem wewnątrz – gdzie jest raczej rzadko spotykana. Powtórzenie formy i jej adaptacja na grunt artystyczny jest celowym zabiegiem pozwalającym mówić o formie, znaczeniu oraz kontekście miejsca (wnętrze, lub szerzej: architekturze).