Figure


2023, technika: rzeźba, metal, piasek kwarcowy, wymiary naturalne / sculpture from steel, quartz sand, natural size / praca była pokazana w ramach wystawy / this artwork was shown as part of the exhibition titled: „I have no good news – simulacra, inclusions, prototypes”, Wschodnia Gallery, Łódź, Poland, 2023

The work “Figure” (in English: figure, silhouette, but also number) is a METAPHOR that does not refer to a specific person. It is a representation of man (as a species) in a situation he himself created. We are dependent on the political system, the economic system, the social system, the religious system (fierce wars are fought over the label of god) and technology. This cultural “overlay”, which is a system of assigning an individual to action in a given social group – conditioned by the above dependencies – makes us prisoners of our own products and decisions, which affect not only us (people), but also Nature. “Figure” is a hostage not only of the above-mentioned dependencies, but also a reminder of the many people suffering as a result of ongoing armed conflicts and wars. The “figure” is made only of straight sections of metal in the shape of the so-called polygon (polygon) while maintaining anatomical compliance. Its structure refers to virtual reality (computer) and using this form to build other objects. From this polygon and its multiples, shapes of known things, people, etc. are created in the virtual world. That is why it exists in the material and virtual world.
As the exhibition was transmedia and hypertext, all works had a common theme, but could be developed in separate parts. Therefore, “Figure” refers to other objects and sculptures that are an openwork drawing in space, as well as a dialogue with architecture.

PL
Praca „Figure” (po angielsku postać, sylwetka ale także cyfra) jest METAFORĄ, która nie odnosi się do konkretnej osoby. Jest przedstawieniem człowieka (jako gatunku) w sytuacji jaką sam stworzył. Jest nią zależność od systemu politycznego, od systemu ekonomicznego, społecznego, religijnego (o etykiety boga toczą się zaciekłe wojny), czy technologi. Ta „nakładka” kulturowa będąca systemem przyporządkowania jednostki do działania w danej grupie społecznej – uwarunkowanej wspomnianymi zależnościami – powoduje, że jesteśmy więźniami własnych wytworów, decyzji wpływających nie tylko na nas (ludzi), ale także na naturę. „Figure” jest zakładnikiem, nie tylko wspomnianych zależności, ale także przypomnieniem o wielu cierpiących ludziach z powodu toczących się konfliktów zbrojnych i wojen. „Figure” jest złożona z samych prostych odcinków metalu o kształtach tzw. wielokąta (polygon) zachowując zgodność anatomiczną. Nawiązuje swoją strukturą do rzeczywistości wirtualnej (komputer) i stosowania tej formy do budowy innych obiektów. Z tego wielokąta i jego wielokrotności tworzone są w świecie wirtualnym kształty znanych nam rzeczy, ludzi, itp. Egzystuje więc w świecie materialnym jak i wirtualnym.
Ponieważ wystawa miała charakter transmedialny i hipertekstualny – wszystkie prace miały wspólny temat, lecz mogą zostać rozwinięte w osobnych odsłonach. „Figure” nawiązuje więc do pozostałych obiektów i rzeźb będących ażurowym rysunkiem w przestrzeni, a także dialogiem z architekturą.