Paraffin / Parafina


2023, esej dźwiękowy / głos został wygenerowany online /
/ sound essay / voice was generated online
/ praca interaktywna: sentencje uruchamiane są losowo na podstawie wykrytego ruchu w pomieszczeniu / interactive work: sentences are activated randomly based on detected movement in the room.

sentencje:
„Dzisiaj jem zapach topionej się parafiny, chociaż niczego nie robię w tym kierunku. Nie mam złych lub dobrych konotacji. Jakby plastik w ustach, czuję zapach tej parafiny i plastiku z nutą anyżu? Może lekką, ale wyczuwalną. Nie, zapach nie męczy mnie wcale, ale zostawia długo wyczuwalny welon smakowy i zapachowy… Co jakich czas daje o sobie znać i przypomina: „hej, to ja”

„Pozwól na śledzenie”…

„Zrobisz, to tak, jak chcesz według zaprojektowanych potrzeb w oparciu o Twoje zachowania, nawet i upodobania”

„To moment, kiedy chcesz uciec od miejsca, gdzie następuję opresyjna sytuacja, niekorzystna, kiedy chcesz zapaść się pod ziemię lub ukryć przed INNYm człowiekiem. W końcu słabniesz. Nic Cię nie obchodzi”

„Wiem, nie masz nic do ukrycia. Nie rób nic, odpocznij”

EN
”Today I eat the smell of melting paraffin, although I do nothing about it. I have no bad or good connotations. It’s like plastic in my mouth, I can smell this paraffin and plastic with a hint of anise? Maybe light, but noticeable. No, the smell doesn’t bother me at all, but it leaves a long-lasting veil of taste and smell… Every now and then it makes itself felt and reminds me: »hey, it’s me«”

”Allow tracking”

”You will do it the way you want according to the designed needs based on your behavior, habits and likes.”

”This is the moment when you want to run away from the place where an oppressive, unfavorable situation occurs, when you want to sink into the ground or hide from ANOTHER person. Eventually you get weaker. You don’t care about anything”

”I know you have nothing to hide. Do nothing, rest”

inspiracja / inspiration:
„Na skutek tego przeorientowania, przejścia od wiedzy do władzy, nie wystarczy już samo automatyzowanie przepływu informacji o nas – celem jest teraz zautomatyzowanie nas. W tej fazie ewolucji kapitalizmu inwigilacji środki produkcji są podporządkowane coraz bardziej złożonym i wszechstronnym „środkom modyfikacji behawioralnej”.W ten sposób kapitalizm inwigilacji rodzi nowy gatunek władzy, który nazywam instrumentalizmem (oryg. instrumentarianism). Władza instrumentalna zna i kształtuje ludzkie zachowanie dla realizacji innych celów niż owych ludzi. Władza ta nie korzysta z uzbrojenia i armii – wdraża swój porządek, posługując się zautomatyzowanym  medium coraz bardziej wszechobecnej obliczeniowej architektury »inteligentnych« sieciowych urządzeń, rzeczy i przestrzeni.” / Shoshana Zuboff, „Wiek kapitalizmu inwigilacji”


”With this reorientation from knowledge to power, it is no longer enough to automate information flows about us; the goal now is to automate us. In this phase of surveillance capitalism’s evolution, the means of production are subordinated to an increasingly complex and comprehensive »means of behavioral modification«. In this way, surveillance capitalism births a new species of power that I call instrumentarianism. Instrumentarian power knows and shapes human behavior toward others’ ends. Instead of armaments and armies, it works its will through the automated medium of an increasingly ubiquitous computational architecture of »smart« networked devices, things, and spaces”. / Shoshana Zuboff ”The Age of Surveillance Capitalism”

praca była pokazana w ramach wystawy / this artwork was shown as part of the exhibition titled: „I have no good news – simulacra, inclusions, prototypes”, Wschodnia Gallery, Łódź, 2023

microcontroller Arduino + sparkfun shield mp3 + motion sensor / Wschodnia Gallery, Łódź, Poland