SPAM am, am

The idea of the work comes from the phenomenon of “SPAM” in the context of the etymology of the word “SPAM” and its contemporary references. It refers to the virtual reality that penetrates the material, physical one. The name ”SPAM” comes from canned pork luncheon meat produced since the 1930s by the American company Hormel Foods. A Monty Python skit in which a group of Vikings interrupted a conversation by singing “SPAM, SPAM, lovely SPAM, wonderful SPAM” contributed to the popularity of the name. As a phenomenon, SPAM appeared on the Internet as an unwanted message in the amount of 1,000 messages by Einar Stefferud on May 1, 1978. Then there were the gigantic scandals of sending commercial spam by the law firm of Laurence Canter and Martha Sigel, and of sending spam by a mentally ill student from Ohio who blocked Usenet servers in 1994 with the message: “Global Alert for All: Jesus is Coming Soon.”

My work refers to the transfer of the SPAM phenomenon from virtual reality to physical, material reality. So we are dealing with an unwanted, forced phenomenon or thing. My work involves using an imitation of a living, plant form through a plastic counterpart. It is a currently common substitute that imitates living and dead forms. The problem in this case is the use of a material that today constitutes a huge problem for nature, coming from non-renewable energy sources, i.e. crude oil. The work is accompanied by a text written in the form of concrete poetry and sound generated by an online virtual speech generator.

Interactive sound installation, containing an object and text. The dimensions are 2 square meters of space.

/ Technique: white quartz gravel, artificial plants painted black, audio system connected to a microcontroller with a motion sensor. Author’s text. Ephemeral presentation as part of the collective exhibition “As long as I live, sounds will surround me” from October 6 to 8, 2023 at the Atelier 2 Gallery in Krakow.

 

Idea pracy pochodzi od zjawiska „SPAMu” w kontekście etymologii słowa „SPAM” oraz jego współczesnych odniesień. Odnosi się  do rzeczywistości wirtualnej, która przenika do tej materialnej, fizycznej. Nazwa „SPAM” pochodzi od konserwowej mielonki wieprzowej produkowanej od lat 30. XX wieku przez amerykańską firmę Hormel Foods. Swój wkład w popularność nazwy miał skecz Monty Pythona, w którym grupa wikingów zakłócała rozmowę śpiewając „SPAM, SPAM, lovely SPAM, wonderful SPAM”. Jako zjawisko „SPAM” zaistniał w sieci jako niechciana wiadomość w ilości 1000 wiadomości przez Einara Stefferuda 1 maja 1978 roku. Potem były gigantyczne afery wysłania komercyjnego spamu przez firmę adwokacką Laurence’a Cantera i Marthy Sigela oraz wysłania spamu przez chorego psychicznie studenta z Ohio, który zablokował serwery Usenetu w 1994 roku wiadomością: „Global Alert for All: Jesus is Coming Soon”.

Moja praca nawiązuje do przeniesienia zjawiska „SPAMu” z rzeczywistości wirtualnej do fizycznej, materialnej. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem niechcianego, wymuszonego zjawiska lub rzeczy. Moja praca polega na zastosowaniu imitacji formy żywej, roślinnej poprzez plastikowy odpowiednik. Jest to powszechny obecnie zamiennik imitujący formy żywe i martwe. problemem w tym przypadku jest fakt zastosowania materiału, który stanowi dziś olbrzymi problem dla natury, pochodzący z nieodnawialnych źródeł energii czyli ropy naftowej. Pracy towarzyszy tekst napisany w formie poezji konkretnej oraz dźwięk wygenerowany przez sieciowy, wirtualny generator mowy.

Instalacja dźwiękowa interaktywna, zawierająca obiekt oraz tekst. Wymiar to 2 metry kwadratowe powierzchni. /

Technika: żwir kwarcowy biały, sztuczne rośliny pomalowane na czarno, system audio podłączony do mikrokontrolera z czujnikiem ruchu. Tekst autorski. Prezentacja efemeryczna w ramach wystawy zbiorowej „Poki żyję będą otaczać mnie dźwięki” w dniach od 6 do 8 października 2023 r. w Galerii Atelier 2 w Krakowie.

generated voice online / text by Mariusz Sołtysik