Walking Democracy / Wychodzona demokracja


video animation, time: 1 min. 46 sec., Full HD, 16:9

“Walking Democracy”is a video showing the model of democracy combined with the documentary record of participation in collective protests in defence of it. The demonstrations were a reaction to violations of the constitution since 2015 to 2023 in Poland. I created a mock-up to visualize the process that accompanies a citizen. The “democracy” model is a model determined in accordance with the priorities of a given social group that wants equal rights regardless of beliefs, skin color or religion. This does not mean, however, that once “setup” it does not require care. Sometimes you “have to walk” for it to work. But then, what exactly is democracy? Perhaps, as Adam Przeworski (a Polish-American political scientist) writes: „Perusing innumerable definitions, one discovers that democracy has become an altar on which everyone has his or her favourite »ex voto«”
Przeworski, Adam (1999), ‘Minimalist Conception of Democracy: A Defense’

„Wychodzona Demokracja” to wideo pokazujące model jakim jest demokracja połączona z zapisem dokumentacyjnym uczestnictwa w zbiorowych protestach w jej obronie. Demonstracje były reakcją na łamanie konstytucji od 2015 do 2023 roku w Polsce. Stworzyłem makietę, aby zwizualizować proces jaki towarzyszy obywatelowi. Model „demokracji” jest modelem ustawionym wg priorytetów danej grupy społecznej, pragnącej równych praw wobec siebie bez względu na przekonania, kolor skóry czy religię. Nie znaczy to jednak, że raz „ustawiona” nie wymaga pielęgnacji. Czasem należy ją „wychodzić”. Ale w takim razie, czym właściwie jest demokracja? Być może jak pisze Adam Przeworski (polsko-amerykański politolog): „Przeglądając niezliczone definicje, odkrywa się, że demokracja stała się ołtarzem, na którym każdy ma swoje ulubione »ex voto«”… 
*Przeworski, Adam (1999), ‘Minimalist Conception of Democracy: A Defense’