Welcome to Earth! Witamy na Ziemi!

2023, drawing, digital print / rysunek, druk cyfrowy / wymiary; dimension: 100 × 100 cm /

Looking at our planet and what we do with it allowed me to create a picture from general to detail. Our behaviors are also expressed through language and the metaphors we use. It turns out that there are surprisingly many military and hierarchical metaphors in our language…
The visualization of this approach was made easier for me by a map I found by Athelstan Spilhaus – which helps to visualize the planet using a map, but significantly different from those we know.
Athelstan Spilhaus designed his map of the world’s oceans in 1942. Uniquely, this map shows all the oceans as one body of water. At its center is Antarctica. The oceans cover 71% of the planet’s surface, produce between 50% and 85% of the world’s oxygen, and are the main source of food for humanity. Since the 1950s, marine “dead zones” – with zero oxygen and no marine life – have quadrupled. Low oxygen zones have increased tenfold. This trend is driven by climate change (warmer waters contain less oxygen) and, in coastal zones, by runoff of fertilizers and sewage from the land.

In 1972 and 1973, the PIONEER 10 and PIONEER 11 unmanned spacecraft were accompanied by plaques with a pictographic illustration of the spacecraft’s origins – in case of interception by intelligent life in space. They aroused many emotions, starting with a gesture made by a man (raised hand), but not by a woman – which was considered gender bias (Craig Owens). The form of an arrow – the flight trajectory of a ship – associated with an artifact of hunter-gatherer culture (Ernst Gombrich). The characters were also clearly associated with representatives of the white race, excluding others.
The initiator of the project was Eric Burgess, the design was created by astronomer Carl Sagan and Frank Drake, and the drawings were made by Linda Salzman Sagan and Jon Lomberg.

After 50 years, I decided to propose a series of plaques. It consists of graphic elements showing the most outstanding examples of life shaped by the communities inhabiting the planet. Compared to this tablet sent into space – in my opinion they more accurately describe our species, the direction of development and conditions on the planet in case any form of intelligent life wants to communicate with us.

The second graphic shows the spiral of hierarchical violence that characterizes most human civilizations. The spiral has been a symbol of life and renewal since ancient times. My spiral shows current civilization as an ever-renewing social structure based on domination and hierarchy rather than cooperation and coexistence. In relation to this board designed for other forms of life in space and sent with the PIONEER 10 and PIONEER 11 unmanned missions in 70’s – my drawing visualizes only the consequences…

/ PL
Spojrzenie na naszą planetę i to co my z nią robimy pozwoliło mi na stworzenie obrazu od ogółu do szczegółu. Nasze zachowania są wyrażane także poprzez język i zawarte w nim metafory jakie używamy. Okazuje się, że zadziwiająco dużo w naszym języku – jest metafor militarnych, hierarchicznych…

Wizualizację takiego podejścia ułatwiła mi mapa jaką znalazłem Athelstana Spilhausa – pomagająca zwizualizować sobie planetę za pomocą mapy, jednakże znacząco innej od tych jakie znamy.
Athelstan Spilhaus zaprojektował swoją mapę oceanów świata  w 1942 roku. Wyjątkowo, mapa ta pokazuje wszystkie oceany jako jeden zbiornik wodny. W jej centrum znajduje się Antarktyda. Oceany zajmują 71% powierzchni planety, wytwarzając od 50% do 85% światowego tlenu i są głównym źródłem pożywienia dla ludzkości. Od lat pięćdziesiątych XX wieku morskie „martwe strefy” – z zerową zawartością tlenu oraz życiem morskim – wzrosły czterokrotnie. Strefy o niskiej zawartości tlenu wzrosły dziesięciokrotnie. Trend ten jest napędzany zmianami klimatycznymi (cieplejsze wody zawierają mniej tlenu), a w strefach przybrzeżnych spływem nawozów i ścieków z lądu.

W 1972 i 1973 roku do bezzałogowych statków kosmicznych PIONEER 10 i PIONEER 11 dołączono tabliczki z ilustracją piktograficzną przedstawiającą pochodzenie statku kosmicznego – na wypadek przechwycenia przez inteligentne formy życia w kosmosie. Budziły one wiele emocji, począwszy od gestu wykonywanego przez mężczyznę (podniesionej ręki), ale nie przez kobietę – co zostało uznane jako uprzedzenie wobec płci (Craig Owens). Forma strzałki – trajektoria lotu statku – kojarzącej się z artefaktem kultury łowiecko-zbierackiej (Ernst Gombrich). Postaci były także jednoznacznie kojarzone z przedstawicielami rasy białej, wykluczającej pozostałe. Inicjatorem projektu był Eric Burgess, projekt wykonał astronom Carl Sagan oraz Frank Drake, a rysunki wykonała Linda Salzman Sagan oraz Jon Lomberg.

Po 50. latach postanowiłem zaproponować serię tabliczek. Składają się na nią elementy graficzne pokazujące najmocniej wybijające się przykłady pokazujące życie kształtowane przez społeczności zamieszkujące planetę. W porównaniu do tej wysłanej w kosmos tabliczki – moim zdaniem właściwiej opisują one nasz gatunek, kierunek rozwoju i warunki na planecie na wypadek, gdyby jakakolwiek forma inteligentnego życia chciała się z nami skomunikować.

Drugi rysunek przedstawia spiralę hierarchicznej przemocy jaka jest cechą charakteryzującą większość ludzkich cywilizacji. Spirala od pradawnych dziejów była symbolem życia i odnawianiem się. Moja spirala pokazuje naszą cywilizację jako wciąż odnawiającą się strukturę społeczną opartą na dominacji i hierarchii, a nie na współpracy i współistnieniu. W stosunku do tej tabliczki zaprojektowanej dla innych form życia w kosmosie i wysłanej z misjami bezzałogowymi PIONEER 10 i PIONEER 11 w latach 1972–73 – mój rysunek wizualizuje jedynie konsekwencje…